Subvenció Fons de Cooperació i Cultural, any 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona del 18 d’abril de 2023 es va acordar concedir a l’Ajuntament de Pardines dins del marc del fons de cooperació econòmic i cultural les següents:

 • Concepte: Despeses corrents.
  • Import subvencionat: 30.570’81€
  • Actuació: Millores i manteniment sistema viari: carrers.
 • Concepte: Inversions.
  • Import subvencionat: 4.631’94€
  • Actuació: Canvi lluminàries de l’enllumenat públic.
 • Concepte: Camins.
  • Import subvencionat: 1.600€
  • Actuació: Sega de marges camins veïnals.
 • Concepte: Cooperació Cultural
  • Import subvencionat: 6.212’25€
  • Actuació: Despeses Culturals.
 • Concepte: Noves Tecnologies
  • Import subvencionat: 622’12€