Subvenció nominativa per a l’actuació activitats de cooperació municipal, per part del Consell Comarcal del Ripollès

El 5-4-2023 la Presidència del Consell Comarcal del Ripollès va dictar el Decret 2023/131 en el que atorgava a l’Ajuntament de Pardines la següent subvenció nominativa: Concepte: Redacció de projectes inclosos al PUOSC: reurbanització de la plaça del Pedró i coberta de la pista poliesportiva. Cost total de l’objecte subvencionat: 11.500€ Cost de les despeses […]

Subvenció Fons econòmic de caràcter extraordinari 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la seva sessió del 9 de maig de 2023, va acordar l’atorgament de la següent subvenció: Concepte: Compra tractor amb pala multiusos. Import de la subvenció: 20.530’47€  Amb aquesta subvenció, s’ha adquirit un tractor Kuwota principalment per a les actuacions en nevades i esllavissades.

Subvenció Fons de Cooperació i Cultural, any 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona del 18 d’abril de 2023 es va acordar concedir a l’Ajuntament de Pardines dins del marc del fons de cooperació econòmic i cultural les següents: Concepte: Despeses corrents. Import subvencionat: 30.570’81€ Actuació: Millores i manteniment sistema viari: carrers. Concepte: Inversions. Import subvencionat: 4.631’94€ Actuació: Canvi lluminàries […]

Subvenció pel finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la seva sessió del 9 de maig de 2023 va concedir a l’Ajuntament de Pardines la següent subvenció: Concepte: Promoció de l’activitat fisicoesportiva. Import subvencionat: 1.276’00€ Import a justificar: 2.640’00€ Cost de l’actuació: 2.755’50€ Amb aquesta subvenció s’ha finançat parcialment el servei de bus i […]

Subvenció per actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, L3 2023

La Diputació de Girona, en la seva sessió ordinària de 21 de març de 2023 va resoldre concedir a l’Ajuntament de Pardines la següent subvenció per actuar contra els incendis: Concepte: Manteniment franges perimetrals de prevenció. Import subvencionat: 384’75€ Import a justificar: 513’00€ Cost de l’actuació: 605’00€ Concretament s’ha realitzat el manteniment de les franges […]

Subvenció per actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, L1 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en sessió de 21 de març de 2023 va acordar concedir a l’Ajuntament de Pardines la següent subvenció: Concepte: Recuperació d’espais oberts a la Solana de Pardines. Estassada mecanitzada i tallada d’arbrat en 3,05ha Import subvencionat: 3.202’50€ Import a justificar: 4.207€ Cost de l’actuació: 4.270’37€ L’actuació […]

Subvenció campanya patrimoni natural ajuntaments 2023 DDGI

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en la sessió ordinària del 21 de març de 2023 va acordar concedir a l’ajuntament de Pardines la següent subvenció: Concepte: recuperació d’espais oberts en antigues zones de pastura. Import subvencionat: 10.000€. 5.326’14€ en manteniment i 4.673’86 en inversió. Import mínim a justificar: 11.111’11€. Durant el […]

Subvenció per actuacions en camins DDGI 2023

La Diputació de Girona per acord de la Junta de Govern en sessió ordinària del 18 d’abril de 2023 van concedir als ens locals les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per l’any 2023. Per a les actuacions de camins, l’Ajuntament de Pardines ha rebut la subvenció següent: Concepte: Actuacions en camins. Import […]

Ajut per a actuacions de xarxa viària per a la gestió dels boscos DACC 2022

Per resolució de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, de data maig de 2022 es va atorgar a l’Ajuntament de Pardines ajut de l’Annex 3 xarxa viària amb el següent detall: Concedent: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Generalitat de Catalunya-Unió Europea FEADER Import: 3.544’85€ (DACC 57%) 2.674’18€ (FEADER 43%); Total […]

1 2 3 9