Atorgament subvenció per nevades 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en la sessió ordinària del 20 de juny passat va atorgar la subvenció per nevades 2023 al municipi de Pardines amb el següent detall:

  • Concepte per a despeses corrents: Adquisició de potassa, retirada de neu camins veïnals i nucli. Adquisició de de carburant i manteniment llevaneus.
  • Import a justificar: 5.516’38€, import subvencionat 3.152’92€ (57’16%)
  • Concepte per a inversions: Adquisició de salera i pala.
  • Import a justificar: 28.800€, import subvencionat 27.360€ (95%)