Bases i convocatòria del procés d’adjudicació dels habitatges de protecció oficial

S’ha publicat al tauler d’anuncis del consistori l’aprovació de les bases i la convocatòria pel procés d’adjudicació dels habitatges de protecció oficial titularitat de l’Ajuntament de Pardines,

El termini per presentar les sol·licituds comença a comptar des de l’endemà de la publicació al BOPG.

Podeu descarregar-vos el formulari de la sol·licitud.