Obres zona de compactadors

S’inicien les obres d’Adequació per a vianants de la Zona de Residus de l’entrada del poble.

L’objectiu és millorar la seguretat de l’accés pels vianants i alhora renovar la imatge de l’entrada. Es reservarà una part per a la instal•lació dels compactadors i contenidors.  

Després de reunir-se el mes de març l’alcaldessa Laia Martínez i la regidora Núria Pérez amb el president de la Diputació de Girona, Il•lm. Sr. Miquel Noguer Planas, s’ha atorgat un ajut directe de Presidència de la Diputació de Girona per import de 40.000 € per dur a terme el projecte que ja compta amb l’informe favorable de Xarxa Viària de Carreteres de la Diputació de Girona.

Per altra part a l’Ajuntament s’han atorgat 25.000€ dels Fons de Cooperació en inversions de la mateixa Diputació de Girona per 2021.
Això suposa que l’obra que té un Pressupost d’Execució de 70.000€ comptarà amb un finançament total de la Diputació per import de 65.000€ i la resta a càrrec dels fons propis de l’Ajuntament de Pardines (5.000€)

Durant l’execució de l’actuació no s’interromprà la circulació de vehicles, quedant habilitat sempre un carril.