Fons de cooperació econòmica i cultural 2022.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del 3 de maig del 2022 va acordar la concessió de les subvencions del fons de cooperació econòmica i cultural de l’any 2022.

Entre elles, a l’Ajuntament de Pardines se li ha atorgat:

 • Despeses corrents:
  • ;Millores del servei viari: carrers
  • Import concedit: 10.202,75€
 • Subvenció camins:
  • Actuacions en camins
  • Import concedit: 1.600€
 • Inversions:
  • Renovació plaça del Padró
  • Import concedit: 25.000€
 • Cooperació cultural:
  • Despeses culturals
  • Import concedit: 6.212,25€