Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil municipal (DUPROCIM) de Pardines

30Finalment el passat 29 d’abril de 2019, després que el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya informés a l’Ajuntament de Pardines de la obligatorietat d’elaborar el PLA VENTCAT i actualitzar la resta de plans en un sol document únic, va aprovar , per unanimitat dels assistents,  la proposta d’aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Pardines.

El DUPROCIM ha estat elaborat pels tècnics del Consell Comarcal del Ripollès, els quals es varen oferir a redactar-lo. El cost d’aquest servei ha estat de 2.117,50€.

Pels que no hi estigueu familiaritzats, explicar-vos que els plans de protecció civil són eines de planificació que estableixen el funcionament i l’organització dels recursos humans i materials per millorar la resposta davant d’emergències o risc greu. Els plans de protecció civil poden ser territorials, especials i d’autoprotecció.

  • Els plans territorials preveuen. amb caràcter general, les emergències que es poden produir en el seu àmbit. Els nivells bàsics de planificació són el conjunt de Catalunya i els municipis. No obstant això, poden haver-hi plans d’àmbit territorial supramunicipal.
  • Els plans especials es refereixen a riscos concrets, la naturalesa dels quals requereix d’uns mètodes tècnics i científics per avaluar-los i tractar-los.
  • Els plans d’autoprotecció preveuen per a empreses, centres i instal·lacions determinades, les actuacions en cas d’emergència que es puguin produir com a resultat de la seva pròpia activitat i les mesures de resposta en cas de situacions de risc, catàstrofes i calamitats públiques que els puguin afectar

Per tal que aquest DUPROCIM sigui definitivament aprovat s’ha de sotmetre a informació pública durant el termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, en cas de no haver-n’hi aquest document quedarà definitivament aprovat sense necessitat de realitzar cap tràmit ulterior, i la corporació procedirà a trametre’l a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació.

Els que hi estigueu interessats en fer-hi una ullada, donat que la dimensió d’aquest document és molt gran, caldrà que envieu un e-mail a l’adreça de correu electrònic de l’ajuntament: ajuntament@pardines.cat, i us el compartirem perquè hi pugueu fer les aportacions que siguin necessaries.