Fons de cooperació econòmica i cultural 2022.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del 3 de maig del 2022 va acordar la concessió de les subvencions del fons de cooperació econòmica i cultural de l’any 2022. Entre elles, a l’Ajuntament de Pardines se li ha atorgat: Despeses corrents: ;Millores del servei viari: carrers Import concedit: 10.202,75€ Subvenció […]

Subvenció per a inversions municipals en cementiris 2021

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona reunida el 3 d’agost de 2021 es va atorgar la subvenció segons els següent detall: Import concedit: 16.550’94€ Import mínim a justificar: 18.389’94 € Concepte: Substitució del mur de tancament i enllumenat eficient.

Subvenció per actuacions municipals per nevades 2022

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del 5 de juliol del 2022 va acordar la concessió de les subvencions per a actuacions municipals pernevades 2022 – Assistència i Cooperació als Municipis, del que l’Ajuntament de Pardines n’ha estat beneficiari segon els detall següent: Import subvencionat: 2.563,27€ Import a justificar: […]

Declarat esta d’alerta per sequera hidrològica.

El Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera defineix les unitats d’explotació en què s’organitza el districte de conca fluvial de Catalunya i els indicadors i llindars que permeten la declaració d’entrada i de sortida dels escenaris de sequera als efectes de gestionar els episodis de sequera quan es redueix la garantia de […]

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Avantprojecte de la llei de muntanya

Amb l’objectiu de copsar l’opinió de la ciutadania en general i dels subjectes i les organitzacions representatives potencialment afectats en cada cas, i donant compliment a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques que a l’article 133.1 preveu una consulta prèvia a la redacció d’avantprojectes de llei o projectes de reglament […]

Fons de cooperació econòmica i cultural 2022. Noves tecnologies.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del 3 de maig del 2022 va acordar la concessió de les subvencions del fons de cooperació econòmica i cultural de l’any 2022. Entre elles, a l’Ajuntament de Pardines se li ha atorgat:  – Noves tecnologies: 622’12€

1 2 3 4 5 18