Edictes

Exercici: 2024 Bop: 45-0 Edicte: 1586 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació del projecte bàsic i executiu de coberta de la pista esportiva municipal
Exercici: 2024 Bop: 26-0 Edicte: 777 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 20-0 Edicte: 447 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa de residus
Exercici: 2023 Bop: 227-0 Edicte: 9865 AJUNTAMENT DE PARDINES - Informació pública del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici de 2024
Exercici: 2023 Bop: 222-0 Edicte: 9662 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació de 2023
Exercici: 2023 Bop: 148-0 Edicte: 6412 AJUNTAMENT DE PARDINES - Cartipàs municipal de 2023-2027
Exercici: 2023 Bop: 92-0 Edicte: 3785 AJUNTAMENT DE PARDINES - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdit 5/2023
Exercici: 2023 Bop: 91-0 Edicte: 3732 AJUNTAMENT DE PARDINES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 74-0 Edicte: 2863 AJUNTAMENT DE RIPOLL - Aprovació inicial del projecte d'urbanització del tram final del carrer Pardines
Exercici: 2023 Bop: 27-0 Edicte: 802 AJUNTAMENT DE PARDINES - Nomenament de funcionari de carrera. Arquitecte municipal